By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Privacybeleid

PRIVACYBELEID BATALJON.BE

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.bataljon.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in ons privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Het Bataljon. U dient zich ervan bewust te zijn dat Het Bataljon niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Het Bataljon respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u ons persoonsgegevens van derden bezorgt zoals van uw klanten, medewerkers of partners, dient u deze derden ook te informeren over ons privacybeleid, alvorens u ons de persoonsgegevens van deze personen meedeelt.

Dit privacybeleid kan door Het Bataljon worden aangepast. U vindt de actuele versie steeds op onze website.

Inhoud van ons privacy beleid:

I. Het Bataljon als verantwoordelijke voor de verwerking
II. Doeleinden en wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking
III. De persoonsgegevens die worden verwerkt en hun mogelijks noodzakelijk karakter
IV. Duur van de gegevensverwerking
V. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en doorgifte
VI. Uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking
VII. Het Bataljon als verwerker in opdracht van een verantwoordelijke voor de verwerking
VIII. Contact Het Bataljon inzake privacy

I. Het Bataljon als verantwoordelijke voor de verwerking De verantwoordelijke voor de verwerking is Het Bataljon bv, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Violettestraat 168 (BE), en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0671.492.594.

II. Doeleinden en wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

(a) Klanten

Het Bataljon verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, de medewerkers van haar klanten, en desgevallend van personen waarvan zij via haar klanten de persoonsgegevens ontvangt, voor de volgende doeleinden:

 • De levering van onze diensten m.i.v. de opvolging en facturatie ervan;
 • Om u op de hoogte te houden over Het Bataljon en onze activiteiten (bijv. via een nieuwsbrief). De verwerking berust op de volgende wettelijke grondslag:
 • Indien u zelf een klant bent, is de verwerking van de hierna bepaalde persoonsgegevens door ons noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen u en Het Bataljon werd afgesloten.
 • Indien u een medewerker bent van onze klant en onze klant schuift u naar voor als onze contactpersoon, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor het doel van het gerechtvaardigde belang van onze klant om over de dienstverlening met ons te communiceren.
 • De verwerking en het gebruik van e-mailadressen voor onze elektronische nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten, is noodzakelijk voor het doel van het gerechtvaardigde belang van Het Bataljon om haar klanten informatie te bezorgen over Het Bataljon en onze activiteiten. Nu wij uw elektronische contactgegevens hebben bekomen in het kader van onze dienstverlening, gaan we er vanuit dat wij uw elektronische contactgegevens mogen gebruiken om u over onze dienstverlening te informeren, door middel van elektronische nieuwsbrieven. Bij elke nieuwsbrief krijgt u evenwel de mogelijkheid om een “unsubscribe” link aan te klikken om ons te laten weten dat u dergelijke nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen en/of dat u niet wenst dat uw gegevens worden verwerkt in het kader van dergelijke nieuwsbrieven.

(b) Sollicitanten, stagiairs en interimarissen

Het Bataljon verwerkt persoonsgegevens van haar sollicitanten, stagiairs en interimarissen, voor de volgende doeleinden:

 • De evaluatie van, en communicatie met de kandidaat i.v.m. de mogelijke tewerkstelling bij ons, alsook het opstellen van een tewerkstellingsovereenkomst.
 • Het bewaren van essentiële persoonsgegevens teneinde uw kandidatuur (opnieuw) in overweging te nemen bij nieuwe vacatures binnen Het Bataljon. De verwerking berust op de volgende wettelijke grondslag:
 • De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk voor het doel van het gerechtvaardigde belang dat wordt nagestreefd door ons om uw profiel te evalueren en af te toetsen aan onze noden.
 • Indien u een akkoord bereikt met Het Bataljon over tewerkstelling, is de verwerking van de hierna bepaalde persoonsgegevens door ons noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen u en Het Bataljon wordt afgesloten.

(c) Deelnemers aan producties van Het Bataljon

Het Bataljon verwerkt persoonsgegevens van de personen die zich kandidaat stellen om deel te nemen, hetzij als figurant, hetzij als hoofd- of sleutelpersonage in een van haar audiovisuele (of andere) producties voor de volgende doeleinden:

 • De evaluatie van de mogelijke deelname door de kandidaat aan een productie van Het Bataljon, de communicatie tussen Het Bataljon en de kandidaat daarover en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.
 • Het bewaren van essentiële persoonsgegevens teneinde uw deelname (opnieuw) in overweging te nemen voor nieuwe producties van Het Bataljon.
 • De verwerking berust op de volgende wettelijke grondslag:
 • De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk voor het doel van het gerechtvaardigde belang van Het Bataljon om uw profiel te evalueren en af te toetsen aan de noden van de betreffende productie.
 • Indien u een akkoord bereikt met Het Bataljon over een mogelijke deelname aan een productie, is de verwerking van de hierna bepaalde persoonsgegevens door ons noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen u en Het Bataljon wordt afgesloten.

(d) Leveranciers (m.i.v. occasionele zelfstandige medewerkers)

Het Bataljon verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers, de medewerkers van haar leveranciers, en desgevallend van personen waarvan zij via haar leveranciers de persoonsgegevens ontvangt, voor de volgende doeleinden:

 • De bestelling, opvolging, controle en evaluatie van door de leverancier geleverde goederen of diensten, de communicatie tussen de leverancier en Het Bataljon daarover, en de betaling of (desgevallend) het protest van door de leverancier opgestelde facturen. De verwerking berust op de volgende wettelijke grondslag:
 • Indien u zelf een leverancier bent, is de verwerking van de hierna bepaalde persoonsgegevens door ons noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen u en Het Bataljon werd afgesloten voor de levering van diensten en/of goederen.
 • Indien u een medewerker bent van een leverancier en deze leverancier schuift u naar voor als onze contactpersoon, is de verwerking van uw persoonsgegevens door ons noodzakelijk voor het doel van het gerechtvaardigde belang dat door ons wordt nagestreefd om met onze leverancier te communiceren.

(e) Wettelijke doeleinden

Daarnaast kan Het Bataljon uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor wettelijke doeleinden, waaronder omwille van haar fiscale, boekhoudkundige en sociale zekerheid verplichtingen. De wettelijke grondslag situeert zich dan in Europese of nationale wetgeving.

(f) Bezoekers van onze website

Tot slot verwerkt Het Bataljon persoonsgegevens van de bezoekers van haar websites, sociale media en/of platforms of andere kanalen, wanneer deze via deze weg (bv de contactpagina of de chat functie) Het Bataljon contacteren of informatie uploaden. De gegevens worden verwerkt voor het uitsluitende doel om op het initiatief van de bezoeker te reageren.

De wettelijke grondslag situeert zich in ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek te behandelen.

Daarenboven kunnen we mogelijks gebruik maken van cookies. We maken gebruik van cookies voor de goede werking van de website. Daarnaast maken we gebruik van externe cookies voor communicatie met onze sociale media en voor informatie over het surfgedrag op onze website. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd voor het surfen op onze website.

(g) Inzake het inroepen van gerechtvaardigde belangen

We menen dat waar wij een gerechtvaardigd belang van een derde of van Het Bataljon inroepen, de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken personen, niet zwaarder doorwegen dan dit belang.

Indien u een andere mening bent toegedaan, en/of u niet wenst dat we uw gegevens verwerken voor dit belang, aarzel dan niet ons te contacteren (zie infra VI).

III. De persoonsgegevens die worden verwerkt en hun mogelijks noodzakelijke karakter

Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Functie of hoedanigheid
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bedrijfsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Juridische vorm
 • BTW-nummer

En afhankelijk van het geval:

 • Curriculum vitae m.i.v. informatie betreffende uw studies (m.i.v. hoogste behaalde diploma), opleidingen en werkervaring
 • Motivatiebrief
 • Referenties
 • Uw afbeelding of foto,
 • Aan de betreffende productie specifiek verbonden criteria of gegevens. Bepaalde gegevens zullen door Het Bataljon noodzakelijkerwijze moeten worden verwerkt opdat wij onze overeenkomst of samenwerking met u correct zouden kunnen uitvoeren (bijv. contactgegevens en facturatiegegevens).

IV. Duur van de gegevensverwerking

We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig voor actieve dossieropvolging of eventuele toekomstige samenwerking, en in elk geval zolang als wettelijk noodzakelijk om fiscale, boekhoudkundige of juridische redenen.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze nieuwsbrieven kan u zelf op elk ogenblik beëindigen door op de ‘unsubscribe’ link te klikken.

De persoonsgegevens die worden opgeslagen in onze databanken met het oog op uw (mogelijke) tewerkstelling binnen Het Bataljon, dienstverlening aan Het Bataljon of deelname aan een of meerdere productie(s) van Het Bataljon worden bewaard gedurende een periode van 7 jaar vanaf de datum van opname van uw persoonsgegevens in onze databanken.

We verwerken uw persoonsgegevens, van bezoekers aan de website die  de contactpagina invullen of de chatfunctie gebruiken, enkel en alleen om aan uw initiatief gevolg te geven. De persoonsgegevens worden daarna niet bijgehouden (tenzij in voorkomend geval, in de context van een verwerking voor een ander doel, zoals uiteen gezet in ons privacy beleid. Bvb een aanvraag voor onze nieuwsbrief).

V. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en doorgifte

Wij delen uw persoonsgegevens in beginsel niet mee aan derden, tenzij aan verwerkers die namens ons bepaalde verwerking handelingen stellen zoals IT leveranciers en leveranciers van telecommunicatiediensten, freelance medewerkers van Het Bataljon, externe boekhouder, …

We geven in beginsel geen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU. Indien er wel een doorgifte zou plaatsvinden naar derde landen (bijvoorbeeld in het kader van een welbepaalde productie waaraan u meewerkt), nemen wij ofwel passende maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, of indien dit niet mogelijk is, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming. Het weigeren van uw toestemming kan in zulke gevallen mogelijks betekenen dat u niet aan de productie kan meewerken.

VI. Uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking Met betrekking tot uw persoonsgegevens die door Het Bataljon worden verwerkt beschikt u over een aantal wettelijke rechten:

 • U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te laten verbeteren.
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de verwerking te beperken.
 • In de mate de verwerking is gegrond op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde opnieuw in te trekken.
 • In de mate de verwerking is gegrond op een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om zich te verzetten tegen de verwerking ervan.
 • U kunt vragen om de persoonsgegevens die u aan ons heeft bezorgd over te dragen naar een andere partij.

Binnen maximaal 1 maand na ontvangst van uw vraag, geven wij daaraan het passende gevolg. Indien we om enige reden geen gunstig gevolg kunnen geven aan uw vraag, wordt u hierover geïnformeerd met opgave van de redenen.

VII. Het Bataljon als verwerker in opdracht van een verantwoordelijke voor de verwerking

In bepaalde gevallen zal Het Bataljon echter ook verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren op instructie van en (uitsluitend) voor een welbepaalde klant die de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt. Dit zal onder meer het geval zijn bij het ontwikkelen van content marketing activiteiten voor op de websites en sociale media van de klant.

In zulke gevallen, is Het Bataljon niet de verantwoordelijke, maar enkel een verwerker van persoonsgegevens. Het Bataljon verwijst in dat geval naar het toepasselijke privacybeleid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

VIII. Contact Het Bataljon inzake privacy

Voor de uitoefening van uw rechten onder titel VI, of indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft bij dit privacybeleid kan u steeds bij ons terecht, zowel telefonisch als via e-mail.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via shoot@bataljon.be of een brief sturen naar onze maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Violettestraat 168. Bij klachten over de wijze waarop Het Bataljon omgaat met uw persoonsgegevens kan u eveneens terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be